วิธีการใช้งาน

การลงทะเบียนปลูกต้นรวงผึ้ง

1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing แล้วคลิกที่เมนู "ปลูกต้นรวงผึ้ง"
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน
 - ข้อมูลการลงทะเบียน
 - ข้อมูลกิจกรรม
 - ข้อมูลต้นรวงผึ้ง
3. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

การค้นหาข้อมูลต้นรวงผึ้ง

1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing แล้วคลิกที่เมนู "ค้นหาต้นรวงผึ้ง"
2. เลือกสำนัก
3. พิมพ์ชื่อหน่วยงาน
4. กดปุ่ม "ค้นหา"

การรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง

* รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing ทำการค้นหาข้อมูลต้นรวงผึ้งที่ต้องการรายงานผล
2. คลิกที่ปุ่ม "รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง"
3. กรอกแบบฟอร์มรายงาน
4. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th