รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง

ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
หน่วยงาน : สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์
วันที่จัดกิจกรรม : 28 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ : ตำบล เขาฉกรรจ์   อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก : 1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 8 คน
ผู้ลงทะเบียน : นายชริน เซ่งลอยเลื่อน
วันที่บันทึกข้อมูล : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พิกัด (WGS 84) E : 13
พิกัด (WGS 84) N : 102
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2563 (3 เดือน 24 วัน)


แบบฟอร์มรายงาน

* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"
* ควร Resize รูปภาพให้มีขนาดเล็กลงก่อนการ Upload เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
* ชื่อรูปภาพไม่ควรมีสัญลักษณ์พิเศษ
** เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

* รายงานทุก 6 เดือน (31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี)
* ระบุปี ค.ศ. เช่น 2019 เป็นต้น
* รูปภาพจะต้องมีนามสกุล jpg, png, gif เท่านั้น
* ความโต (GBH) เส้นรอบวงที่ความสูง 1.30 เมตร (วัดเฉพาะกรณีต้นรวงผึ้งมีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร)


ข้อมูลการรายงาน

รอบการรายงาน : 31 มีนาคม 2563
วันที่สำรวจ : 1 เมษายน พ.ศ. 2563
ค่าความสูง : 1 เมตร
ความโต (GBH) : 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายชริน เซ่งลอยเลื่อน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หมายเหตุ : เนื่องจากต้นรวงผึ้งโดนลิงรื้อถอนทำลาย ต้องทำการเปลียนที่ปลูกใหม่
วันที่รายงาน : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563


รอบการรายงาน : 30 กันยายน 2563
วันที่สำรวจ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ค่าความสูง : 1.80 เมตร
ความโต (GBH) : 8 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายชริน เซ่งลอยเลื่อน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หมายเหตุ : สวนรุกขชาติเขาฉกจรรจ์ได้ปลูกต้นรวงผึ้งใหม่ เนื่องจากต้นเดิมที่ปลูกเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถูกลิงรื้อถอนและทำลาย ได้ย้ายสถานที่ปลูกใหม่
วันที่รายงาน : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
กล้บหน้าค้นหา

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th