รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง

ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก : สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หน่วยงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
วันที่จัดกิจกรรม : 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ : ตำบล ชะแล   อำเภอ ทองผาภูมิ
จังหวัด กาญจนบุรี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก : 1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 10 คน
ผู้ลงทะเบียน : ณัฐสิตา ปุ๊ดปัน
วันที่บันทึกข้อมูล : 16 กันยายน พ.ศ. 2563
พิกัด (WGS 84) E : 490501
พิกัด (WGS 84) N : 1659914
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (1 ปี 1 เดือน 0 วัน)


แบบฟอร์มรายงาน

* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"
* ควร Resize รูปภาพให้มีขนาดเล็กลงก่อนการ Upload เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
* ชื่อรูปภาพไม่ควรมีสัญลักษณ์พิเศษ
** เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

* รายงานทุก 6 เดือน (31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี)
* ระบุปี ค.ศ. เช่น 2019 เป็นต้น
* รูปภาพจะต้องมีนามสกุล jpg, png, gif เท่านั้น
* ความโต (GBH) เส้นรอบวงที่ความสูง 1.30 เมตร (วัดเฉพาะกรณีต้นรวงผึ้งมีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร)


ข้อมูลการรายงาน

- ยังไม่มีข้อมูลการรายงาน -


กล้บหน้าค้นหา

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th