ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หน่วยงาน :
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด
วันที่จัดกิจกรรม :
11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สถานที่ :
ตำบล สหกรณ์นิคม   อำเภอ ทองผาภูมิ
จังหวัด กาญจนบุรี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
8 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสุพงษ์ชัย บุญมี
วันที่บันทึกข้อมูล :
20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 473561
พิกัด (WGS 84) N : 1625312
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (1 เดือน 25 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th