ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
หน่วยงาน :
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟปา่าภาคใต้
วันที่จัดกิจกรรม :
5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ทรัพย์อนันต์   อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
20 คน
ผู้ลงทะเบียน :
ว่าที่ร้อยโทประศาสน์ ทองป้อง
วันที่บันทึกข้อมูล :
7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 522821
พิกัด (WGS 84) N : 1187490
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1 ปี 5 เดือน 18 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th