ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หน่วยงาน :
ภูสระดอกบัว (ดานหินแตก)
วันที่จัดกิจกรรม :
10 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล บุ่งค้า   อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
6 คน
ผู้ลงทะเบียน :
น.ส.รุ่งลดา ดีดวงพันธ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 472972
พิกัด (WGS 84) N : 1783057
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี 3 เดือน 28 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 3 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th