ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
หน่วยงาน :
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง - ห้วยด่าน
วันที่จัดกิจกรรม :
30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล โคกตะเคียน   อำเภอ กาบเชิง
จังหวัด สุรินทร์
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
5 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสิทธิชัย ทวีชัย
วันที่บันทึกข้อมูล :
5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 339471
พิกัด (WGS 84) N : 1608968
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1 ปี 3 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 2 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th