ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หน่วยงาน :
หน่วยจัดการต้นนํ้าพุเตย
วันที่จัดกิจกรรม :
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ :
ตำบล วังยาว   อำเภอ ด่านช้าง
จังหวัด สุพรรณบุรี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
6 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายบุญนาค บำรุงเพ็ชร
วันที่บันทึกข้อมูล :
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0542382
พิกัด (WGS 84) N : 1658792
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (2 เดือน 22 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th