ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
หน่วยงาน :
สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง
วันที่จัดกิจกรรม :
6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล แม่จั๊วะ   อำเภอ เด่นชัย
จังหวัด แพร่
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
10 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสถิตย์ เคมาชัย
วันที่บันทึกข้อมูล :
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 613185
พิกัด (WGS 84) N : 1987459
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1 ปี 1 เดือน 25 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th