ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
หน่วยงาน :
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันตสุ-บ้านขุนกำลัง
วันที่จัดกิจกรรม :
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ขุนควร   อำเภอ ปง
จังหวัด พะเยา
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
10 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
9 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายปราปต์ เหมะสุทธินันท์
วันที่บันทึกข้อมูล :
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 657796
พิกัด (WGS 84) N : 2109783
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 2
พิกัด (WGS 84) E : 657789
พิกัด (WGS 84) N : 2109786
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 3
พิกัด (WGS 84) E : 657788
พิกัด (WGS 84) N : 2109791
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 4
พิกัด (WGS 84) E : 657790
พิกัด (WGS 84) N : 2109791
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 5
พิกัด (WGS 84) E : 657783
พิกัด (WGS 84) N : 2109796
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 6
พิกัด (WGS 84) E : 657781
พิกัด (WGS 84) N : 2109799
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 7
พิกัด (WGS 84) E : 657780
พิกัด (WGS 84) N : 2109802
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 8
พิกัด (WGS 84) E : 657778
พิกัด (WGS 84) N : 2109804
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 9
พิกัด (WGS 84) E : 657770
พิกัด (WGS 84) N : 2109808
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 10
พิกัด (WGS 84) E : 657768
พิกัด (WGS 84) N : 2109803
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 10 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th