การตอบแบบวัดการรับรู้ของในภาพรวม

6313คน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT)

✔ ครบตามจำนวนขั้นต่ำแล้ว

364คน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT)

✔ ครบตามจำนวนขั้นต่ำแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิก

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิก

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คลิก

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)


ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

โครงสร้างหน่วยงาน
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=22)

คลิก

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=47)

คลิก

o3 อำนาจหน้าที่

บทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=13106)

คลิก

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ/แผนที่ยุทธศาสตร์
http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=641

คลิก


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(https://drive.google.com/file/d/1MuLalz1z0MRCYIR1rSnO14yfYuJjUZLA/view?usp=sharing)

คลิก


แผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ฉบับทบทวน
https://drive.google.com/file/d/1M1ptUppbQz7uRmwU3clwtMJzVIXCxxz0/view

คลิก


Infographic แผนปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2563 – 2565
https://drive.google.com/file/d/117C4bA8iYohGFrJjVrYBR2sQAmw7tePK/view

คลิก


"แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2563 – 2565
https://drive.google.com/file/d/1MLy165sxml7luVGoL7nxGM_GaSGrmHLo/view

คลิก

o5 ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่ตั้ง
http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=23

คลิก

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
http://portal.dnp.go.th/Law

คลิก


กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=20395

คลิกการประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://portal.dnp.go.th

คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์
http://portal.dnp.go.th/PublicRelationNews?id=204

คลิก

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

ถาม - ตอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(http://it.dnp.go.th)

คลิก

Chatbot กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(http://portal.dnp.go.th/)

คลิก

o9 Social Network

  เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(http://portal.dnp.go.th/)

คลิก

  facebook
(https://www.facebook.com/DNP1362)

คลิก

  Blockdit
(https://www.blockdit.com/greenmedia.dnp)

คลิก

  twitter
(https://twitter.com/pr_prdnp)

คลิก

  Tiktok
(https://vt.tiktok.com/ZSd1NNuYw)

คลิก

  instagram
(https://www.instagram.com/pr_dnp/)

คลิก

  Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCm5IJQpZwzvZ4n09psZQVHA/videos)

คลิก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สงป.)
(http://portal.dnp.go.th/Content/budgetweb?contentId=24855)

คลิก

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

"รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27913)

คลิก

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ส่วนติดตามประเมินผล
(http://portal.dnp.go.th/PublicRelationNews?siteId=49&id=439)

คลิก

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.301) ไตรมาสที่ 1
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=24231)

คลิก

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.301) ไตรมาสที่ 1
(http://115.31.166.198/DNP/FileSystem/download?uuid=bf32049f-3a51-4366-baf9-97e4c0f9cc1b.pdf)

คลิก

สรุปรายงานผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 2) ตามแบบ อส. 301
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27909)

คลิก

สรุปรายงานผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ตามแบบ อส. 301
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27910)

คลิก

เอกสารสรุปรายงานผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ตามแบบ อส. 301
(https://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=43ebe030-1888-4ba3-94ff-104e7f3b5b43.pdf)

คลิก

สรุปรายงานผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ตามแบบ อส. 301
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27912)

คลิก

เอกสารสรุปรายงานผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ตามแบบ อส. 301
(https://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=7f0e7242-3d8c-4ea1-83bc-690f9d32ba9f.pdf)

คลิก


การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=17845)

คลิก


การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=20258)

คลิก

คู่มือสำหรับประชาชน 2 ภาษา
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=21962)

คลิก

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติ และจำนวนนักท่องเที่ยว
(http://park.dnp.go.th/visitor/indexstatistics.php)

คลิก

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลความพึงพอใจนักท่องเที่ยวผ่าน QR Code 4 ด้าน (บริการ,บัานพัก,ลานกางเต็นท์ และห้องน้ำ)
(https://datacenterdnp.wixsite.com/nationalparkthailand/blank-5)

คลิก

o17 E–Service

ระบบจองที่พักและบริการ
(https://nps.dnp.go.th)

คลิก

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบอนุญาตนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน ตามอนุสัญญาไซเตส (DNP NSW)
(http://cites.dnp.go.th/cites_g/app/index.php)

คลิก

ระบบบริหารจัดการงาช้างภายในประเทศ
(http://ivory-v2.dnp.go.th/npd_app/npd_ivory_v2/app/index.php)

คลิก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ อส. 101 -104)
(http://portal.dnp.go.th/Content/budgetweb?contentId=24857)

คลิก

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27896)

คลิก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สงป. 302) ไตรมาสที่ 1
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27898)

คลิก

เอกสารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สงป. 302) ไตรมาสที่ 1
(https://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=4b49615b-9faf-4381-8e05-2f09f5eecaaf.pdf)

คลิก

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27889)

คลิก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.302) ไตรมาสที่ 1 - 4 ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMIS) ของสำนักงบประมาณ
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27895)

คลิก

เอกสารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.302) ไตรมาสที่ 1 - 4 ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMIS) ของสำนักงบประมาณ
(https://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=688c537b-3968-4cc6-8c96-b731c04af090.pdf)

คลิก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข่าวประกวดราคา
(http://portal.dnp.go.th/TenderNews)

คลิก

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวประกวดราคา
(http://portal.dnp.go.th/TenderNews)

คลิก

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=20621)

คลิก

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
(https://bit.ly/3fiErWl)

คลิก

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=13446)

คลิก

เอกสารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)
(http://115.31.166.198/DNP/FileSystem/download?uuid=5fc79ad3-3764-41d6-98f4-2f8c2282ad6a.pdf)

คลิก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
(http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=27889)

คลิก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(http://portal.dnp.go.th/Content/CentralAdmin?contentId=28196)

คลิก

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(http://portal.dnp.go.th/Content/CentralAdmin?contentId=28196)

คลิก

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(http://portal.dnp.go.th/Content/CentralAdmin?contentId=28196)

คลิก

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(http://portal.dnp.go.th/Content/CentralAdmin?contentId=28196)

คลิก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=28048)

คลิก

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
(http://it2.dnp.go.th/th/ita)

คลิก

เรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
(http://portal.dnp.go.th/Auth/login)

คลิก

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน
(https://bit.ly/3v5fyZe)

คลิก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็น
(http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=20299)

คลิก

เรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
(http://portal.dnp.go.th/Auth/login)

คลิก

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(https://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=28178)

คลิก

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

No Gift Policy
(http://news.dnp.go.th/news/14451)

คลิก

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27821)

คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์
(http://portal.dnp.go.th/PublicRelationNews?siteId=77&id=428)

คลิก

ข่าวผู้บริหาร
(http://portal.dnp.go.th/PublicRelationNews?id=5)

คลิก

ข่าวอธิบดี
(http://portal.dnp.go.th/PublicRelationNews?id=4)

คลิก

ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหาร
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27780)

คลิก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27916)

คลิก

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27916)

คลิก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27866)

คลิก

แผนป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27875)

คลิก

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27875)

คลิก

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27875)

คลิก

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=24322)

คลิก

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(http://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=24323)

คลิก