คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
ประธานกรรมการ

นายกฤติน หลิมตระกูล
กรรมการ
นายวิชิต จิรมงคลการ
กรรมการ
นางสาวจิรัชญ นามคง
กรรมการ
นายธิติ กนกทวีฐากร
กรรมการ

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
กรรมการ
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
กรรมการและเลขานุการ