คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายสมชัย เพียรสถาพร
ประธานกรรมการ

นายธัญญา เนติธรรมกุล
กรรมการ
นายจงคล้าย วรพงศธร
กรรมการ
นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
กรรมการ
นายสนั่น ศิริวัฒนกาญจน์
กรรมการ

นายวิชิต จิรมงคลการ
กรรมการ
นายโกวิทย์ สันตจิตร
กรรมการ

นายชุติเดช กมนณชนุตม์
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
เลขานุการ
นางณิชมน เมืองใหม่