การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment : ITA 2562


การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย

การตอบแบบวัดการรับรู้ในภาพรวม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
6099
ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
262
ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 11.53 น. (จากเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th)