• คำขอใช้บริการทั้งหมด 84 รายการ
  ลำดับ ผู้ขอใช้บริการ รายละเอียด การดำเนินการ
  1
 • จักรกฤษณ์ โยชะการี
 • สำนักอุทยานแห่งชาติ
 • หอพรรณไม้
 • 1711

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ติดไวรัส อส.57-10-02059-0003
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-16 11:57:04)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-16 11:57:24)
  2
 • นายจิรชัย อาคะจักร
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
 • กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
 • 0924535256
 • jirachai_57@hotmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และระบบงาน (Informaiton System)
 • เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติฯ (portal.dnp.go.th)
  รายละเอียด :
   - เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคคลไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   -
 • กำลังดำเนินการ
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-22 13:21:37)
  ผู้ดำเนินการ : -
  3
 • นายจิรชัย อาคะจักร
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
 • กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
 • 0924535256
 • jirachai_57@hotmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และระบบงาน (Informaiton System)
 • เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติฯ (portal.dnp.go.th)
  รายละเอียด :
   - เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคคลไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   ประสานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไข
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-22 13:20:52)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-22 13:21:28)
  4
 • นางสาวจันทนิภา ราชเจริญ
 • สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
 • ปลอดประสพ ชั้น 3 ส่วนอำนวยการ
 • 1313

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์
  ความคิดเห็น :
   remote ลง printer
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-22 13:21:54)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-22 13:22:14)
  5
 • ศรีวิตา วงศ์รักษา
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • อธิบดี ชั้น 3
 • 1112

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - scan 2400,printer 2370 มีขอบดำและสีจาง
  ความคิดเห็น :
   ทำความสะอาด ถาดใส่ และช่องเสียบกระดาษ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-10 15:02:24)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-10 15:03:06)
  6
 • ศุมาร จันทน์สุคนธ์
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • อธิบดี ชั้น 2
 • 1131

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - อส.52-01-02041-0012 ติดไวรัส
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-10 10:57:15)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-10 10:57:25)
  7
 • นพดล บุญสวน
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • ฟื้นฟู ชั้น 1
 • 1168

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ลงโปรแกรมใหม่ อส.55-01-02059-0021
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-09 14:13:37)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-09 14:13:45)
  8
 • นวลพรรณ สุนทรบัวหลวง
 • สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 • ชั้น 4 ha.slade
 • 1246

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - MSoffice มีปัญหา
  ความคิดเห็น :
   แก้ office protection platfrom แล้วปกติ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-08 16:09:33)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-08 16:10:05)
  9
 • จิน
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • อธิบดี ชัั้น3
 • 1112

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - อส.61-05-02058-0349 คอมช้า
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-04 15:46:30)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-04 15:46:43)
  10
 • ณัฐดนัย ใจยงค์
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • พัสดุกรม ชั้น 2
 • 1175

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เปิดไม่ติด blue screen อส.59-05-02058-0110
  ความคิดเห็น :
   ติดต่อเอามาลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-22 13:27:32)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-22 13:28:02)
  11
 • ณัฐดนัย ใจยงค์
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • พัสดุกรม ชั้น 2
 • 1175

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เปิดไม่ติด blue screen อส.59-05-02058-0110
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-01 14:22:08)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-01 14:22:22)
  12
 • จุฑารัตน์ แสงเสถียร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 5 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 • 1832

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เปิดเครื่องแล้วมีหน้าต่างขึ้นฟ้อง โปรแกรม error
  ความคิดเห็น :
   scan broter asd 2400 ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-06-04 13:05:56)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-06-04 13:06:32)
  13
 • วิโรจน์ สุคันธพงษ์
 • สำนักอุทยานแห่งชาติ
 • ตึก2ชั้น ใหม่ ชั้น 2
 • 1782

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - อส.61-10-02050-0001 คอมช้า
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-29 13:45:53)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-29 13:46:01)
  14
 • กิติยา เกใน
 • สำนักผู้ตรวจราชการกรม
 • เต็ม ชั้น 2
 • 1944

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ต้องการลงโปรแกรมใหม่ อส.60-05-02042-0419
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-28 11:17:03)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-28 11:17:13)
  15
 • ทศพร บัวเงิน
 • สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 • อธิบดี ชั้น 1
 • 1255

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เปิดไม่ติด อส.55-05-02058-0015
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-27 13:45:14)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-27 13:45:24)
  16
 • ฉัตรบดินทร์ อินทรสมบัติ
 • สำนักงานหอพรรณไม้
 • พิพิธฯ ชั้น 1
 • 1711

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - คอมติดไวรัส อส.60-05-02058-0244
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-27 11:02:46)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-27 11:02:56)
  17
 • ปามีลา ฮามุ
 • กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 • ไพโรจน์ ชั้น 1
 • 1632

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ติดไวรัส อส.62-64-02059-0292
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-26 13:32:27)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-26 13:32:38)
  18
 • ปามีลา ฮามุ
 • กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 • ไพโรจน์ ชั้น 1
 • 1632

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - external ให้สแกนไวรัส
  ความคิดเห็น :
   scan virus
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-22 15:20:51)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-22 15:21:05)
  19
 • ซูไฮลา ซะแม
 • กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 • ไพโรจน์ ชั้น1
 • 1632

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - คอมติดไวรัส อส.59-09-02004-005
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-22 15:21:09)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-22 15:21:19)
  20
 • บุศรินทร์ ชาญกิจการยนต์
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • ตึกอนุสรณ์ 84 ปี
 • 1184

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   port error
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-05-22 15:21:22)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-05-22 15:23:59)