มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

Forest and Marine Ranger Foundation


สืบเนื่องมาจากดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่มีความประสงค์จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่น ๆ จึงได้เป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล
ความเป็นมา

ความเป็นมาของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

     สืบเนื่องมาจากดำริ ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่มีความประสงค์จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครอง ปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้มีช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคุ้มครอง ป้องกัน ปราบปราม ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกรณีการเกิดพิบัติภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่น ๆ จึงได้เป็นที่มาของการก่อตั้ง มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า โดยได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2879 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารกริช สามะพุทธิ ชั้น 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ข่าวมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

 • วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมชัย ปาปะทา เลขานุการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจาก MAX ASIA HOLDINGS COMPANY LIMITED ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์และอาหาร วัสดุบรรจุภัณรักษาสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลี ร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่ง จำนวน 150,000 บาท ให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ และโครงการเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล สร้างผู้พิทักษ์ป่ารุ่นใหม่ ณ ที่ทำการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ถนนระนอง 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายนามคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง


1 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
ประธานคณะกรรมการ
2 (ว่าง)
3 นายธัญญา เนติธรรมกุล
กรรมการ
4 นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ
5 นายอรรถพล เจริญชันษา
กรรมการ
6 นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม
กรรมการและเหรัญญิก
7 นายเฉลิมชัย ปาปะทา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้สนับสนุน

เครือข่ายผู้ให้การสนับสนุน
1 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
2 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3 มูลนิธิ SCG
4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
5 มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
6 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง
7 บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
8 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด
9 เพจ WILD MAN ผู้พิทักษ์
11 บริษัท แซ็ป ปาร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
12 คุณท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน กลุ่มทำด้วยใจ เจ้าของโครงการ ใครรักป่า ยกมือขึ้น
13 คุณสมชาย วชิระจงกล เจ้าของเพจ จุดกางเต็นท์
14 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
15 บริษัท ปตท.
16 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
17 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
18 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
19 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
20 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่
21 ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้
การสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิ

การจัดกิจกรรมสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

1 ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความคิดเห็นเดียวกัน ประสานมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ผู้พิทักษ์ป่า เช่น ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า 10 ครั้ง ปั่นจักรยาน 2 ครั้ง มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 8,282,349 บาท

2 กลุ่มศิลปิน นักดนตรี ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดคอนเสิร์ต เพื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไว้ให้ลูกหลาน มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 2,000,000 บาท

3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 1,500,000 บาท

การช่วยเหลือผู้พิทักษ์

เกณฑ์การช่วยเหลือผู้พิทักษ์
1 ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย
เสียชีวิต จำนวนเงิน 200,000 บาท
เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท
ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท

2 ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ
เสียชีวิต จำนวนเงิน 100,000 บาท
เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท
ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท

3 บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เสียชีวิต จำนวนเงิน 50,000 บาท
เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท
ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท

  ทั้งนี้กรณีเสียชีวิต เจ็บสาหัส เจ็บ ป่วย ที่เป็นที่ประจักษ์ให้จ่ายเงินได้ทันทีตามจริงแต่ไม่เกินที่กำหนด หากกรณีที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ให้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณา

การช่วยเหลือในปี 2561
รายงานการช่วยเหลือของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า พ.ศ. 2561
ประเภท/ภยันตราย เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ รวม
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย - - - -
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ 11 2 9 22
บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 - 1 4
รวม/ราย 14 2 10 26
รวมเงินช่วยเหลือ(บาท) 1,250,000 60,000 45,000 1,355,000
 • *สรุปการช่วยเหลือตั้งแต่จัดตั้งมูลนิธิฯ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562


  ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ
  เสียชีวิต
  1. นายคำเสริม โรยรส
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ
  จำนวน 100,000 บาท

  2. นายไพศาล พัฒนทุม
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
  จำนวน 100,000 บาท

  3. นายภูวดล นิโครธานนท์
  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  จำนวน 100,000 บาท

  4. นายปกรณ์ ปักกะฐิน
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
  จำนวน 100,000 บาท

  5. นายมานพ กาละสุข
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
  จำนวน 100,000 บาท

  6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชัยสิทธิ์
  อุทยานแห่งชาติภูพาน
  จำนวน 100,000 บาท

  7. นางน้อย ไปเร็ว
  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
  จำนวน 100,000 บาท

  9. นายเชิดชาย แก้วมูล
  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
  จำนวน 100,000 บาท

  10. นายเรด้า นาดี
  สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่
  จำนวน 100,000 บาท

  11. นายวิเชียร ภานุเรศ
  สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่
  จำนวน 100,000 บาท

  บาดเจ็บสาหัส
  1. นายสงัด วงษ์ลา
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่
  จำนวน 50,000 บาท

  2. นายคมสัน ผุยมา
  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
  จำนวน 10,000 บาท

  บาดเจ็บ
  1. นายเจต นิกรสุข
  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  จำนวน 5,000 บาท

  2. นายวันชัย จีนชูแก้ว
  อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
  จำนวน 5,000 บาท

  3. นายบุญเลิศ ผิวพรรณ์
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
  จำนวน 5,000 บาท

  4. นายชูชาติ โชคบุตรดี
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
  จำนวน 2,000 บาท

  5. นายสมศักดิ์ กะสิรักษ์
  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
  จำนวน 3,000 บาท

  6. นายพละเออ กาญจนเจริญชัย
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก
  จำนวน 5,000 บาท

  7. นายหนูกูล ภูลับ
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
  จำนวน 5,000 บาท

  8. นายสุชาติ ดาวเรือง
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
  จำนวน 2,000 บาท

  9. นายจรัญ คงจิตร์
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
  จำนวน 5,000 บาท

  บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  เสียชีวิต
  1. นางวารี สถาพรประเทือง
  อำเภอแม่แจ่ม
  จำนวน 50,000 บาท

  2. นายธรรมศิลป์ รัตนนุภาพพจน์
  พื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
  จำนวน 50,000 บาท

  3. นายมานะ สว่างเมฆ
  พื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
  จำนวน 50,000 บาท

  บาดเจ็บ
  1. นางขันทอง อินต๊ะเนตร
  จิตอาสาไฟป่าแม่แจ่ม
  จำนวน 5,000 บาท

  หมายเหตุ หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มติที่ประชุม อนุมัติการช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายอีก 25 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 565,000 บาท

การช่วยเหลือในปี 2562
รายงานการช่วยเหลือจากมติการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562
ประเภท/ภยันตราย เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ รวม
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย - - - -
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ 4 - 4 8
บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 - 1 4
รวม/ราย 7 - 5 12
รวมเงินช่วยเหลือ(บาท) 550,000 - 25,000 575,000

รายงานการช่วยเหลือจากมติการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2/2562
ประเภท/ภยันตราย เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ รวม
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย - - - -
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ 2 - - 2
บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - - - -
รวม/ราย 2 - - 2
รวมเงินช่วยเหลือ(บาท) 200,000 - - 200,000
ช่องทางการรับบริจาคชื่อบัญชี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
เลขที่บัญชี 053-436926-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว