นามสงเคราะห์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ค้นหา

* ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหาอย่างน้อย 1 ช่อง แล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา"

นามสงเคราะห์

พบทั้งหมด   3140  รายการ
1
นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2
นายเฉลิมชัย ปาปะทา
รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3
นายจงคล้าย วรพงศธร
รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล
รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5
นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
6
นายไกวัล ไทยปาล
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
7
นายสุชาติ คงสำเร็จ
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
8
นางอมร ธนูบรรพ์
หัวหน้ากลุ่ม (รักษาการ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
9
นายสมโภชน์ มณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10
นายกฤติน หลิมตระกูล
ผู้อำนวยการกอง
กองนิติการ
11
นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล
ผู้อำนวยการกอง
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
12
นายสว่าง กองอินทร์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารงานกลาง
13
นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
14
นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
15
นายบำรุง แสงพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
16
นายธัญนรินทร์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
17
นายสมปอง ทองสีเข้ม
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
18
นายทรงธรรม สุขสว่าง
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักอุทยานแห่งชาติ
19
นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักสนองงานพระราชดำริ
20
นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล
ผู้อำนวยการกอง
กองการต่างประเทศ
21
นายวิชิต จิรมงคลการ
ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
23
นายอยู่ เสนาธรรม
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
24
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
25
นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
26
นายยงยุทธ นาควิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
27
นายสุพจน์ เพริดพริ้ง
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
28
นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
29
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
30
นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
...

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2561 0777 , 0 2579 6666
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th